Ks. prałat Marian Subocz
dyrektor Caritas Polska

Święcenia kapłańskie otrzymał 17 czerwca 1973r.

W latach 1974-1982 studiował na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie filologię klasyczną oraz starochrześcijańską.

Na prośbę Biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego Czesława Domina, który był przewodniczącym Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski, w 1993r. ks. Subocz, stworzył struktury Caritas Polska. Ks. Subocz jest twórcą Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, to dzięki jego inicjatywie na polskich stołach w Boże Narodzenie pali się świeca Caritas. Zainicjował także ukazujący się do dziś kwartalnik „Caritas”.  Dziełem ks. Subocza są także Stacje Opieki Caritas. Dyrektorem Caritas Polska został wybrany 21 czerwca 2007r.; w 2012 – wybrany na drugą kadencję. Od lipca 2008 r. ks. Marian Subocz jest członkiem Papieskiej Rady „Cor Unum”. Podczas Konferencji Regionalnej, która odbyła się w Rzymie 21 maja 2011r., ks. dr Marian Subocz został wybrany do Zarządu wykonawczego Caritas Internationalis.

Ks. Subocz jest również członkiem Zarządu Caritas Europa.

O. Hubert A. Matusiewicz
zastępca dyrektora Caritas Polska

Bonifrater. Absolwent mikrobiologii i teologii, doktor nauk humanistycznych. Pracował w szpitalach oraz innych placówkach medycznych w Cieszynie, Krakowie i Warszawie. Był wychowawcą zakonnym, przełożonym wspólnot domowych, prowincjałem i proboszczem warszawskiej parafii pw. św. Jana Bożego.

Uczestniczył w akcjach ratowniczych podczas klęsk żywiołowych, m. in. po trzęsieniu ziemi w Armenii. Razem z ks. Marianem Suboczem organizował struktury reaktywowanej Caritas w Polsce. W 1993 roku został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora Caritas Polska, które pełnił przez dwie kadencje. Odpowiadał za koordynację projektów socjalnych i medycznych, relacje z mediami, współpracę ekumeniczną oraz pomoc zagraniczną, m. in. dla Białorusi, Ukrainy, Czeczenii, Ruandy, Kazachstanu, Kosowa, Indii, Iraku i Iranu. W 2003 r. otrzymał wyróżnienie Sejmu RP „Sukces Roku w Ochronie  Zdrowia”. W 2005 roku został mianowany asystentem kościelnym Caritas Internationalis na pięcioletnią kadencję. Sekretarzem Caritas Polska został  mianowany 16 sierpnia 2012r.

Jego zainteresowania badawcze to: dzieje Zakonu Szpitalnego, historia szpitalnictwa oraz instytucji  dobroczynno-charytatywnych  w  Polsce, integralna i holistyczna opieka nad pacjentem. Jest autorem dwóch publikacji książkowych [Przejrzeć się w Vita consecrata, Kraków 2002;Brat   Ludwik   Perzyna   (1742-1800), lekarz i pisarz w  bonifraterskim  habicie, Rzym – Warszawa 2010], a także artykułów w pracach zbiorowych i czasopismach oraz referatów z zakresu historii Zakonu Bonifratrów, organizacji opieki zdrowotnej i pomocy socjalnej, wygłoszonych  podczas  krajowych  i  zagranicznych  konferencji  i  sympozjów.

Ks. Marek Dec
zastępca dyrektora Caritas Polska

Jest kapłanem archidiecezji przemyskiej, wyświęconym w 2000 r. W latach 2002-06 posługiwał na Syberii (Rosja), w parafii w Irkucku i Kansku, gdzie m.in. pracował w diecezjalnej komisji katechetycznej, prowadził spotkania formacyjne i kursy dla katechetów świeckich.

Od 2010 r. zaangażowany w działalność Caritas Archidiecezji Przemyskiej. Kierował ośrodkiem wypoczynkowym i rekolekcyjnym w Rajskiem, sprawował opiekę nad Szkolnymi Kołami Caritas i wolontariatem w diecezji, koordynował prace Centrum Wolontariatu Archidiecezji Przemyskiej (m.in. organizacja warsztatów integracyjno-szkoleniowych dla SKC i PZC, przygotowanie materiałów dydaktycznych). Był również redaktorem diecezjalnego czasopisma „Mój Pasterz” dla grup charytatywnych. Prowadził spotkania rekolekcyjne dla ubogich i bezdomnych w Przemyślu.

Obecnie odbywa studia doktoranckie w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie
pod patronatem Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół:
formacji biblijnej w grupach duszpasterskich,
– działalności charytatywnej organizacji kościelnych,
wolontariatu i jego współczesnych przejawów.

W Caritas Polska od 1 lipca 2014 r.